MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการประเมินรอบคัดกรองเอกสารใบสมัคร เพื่อรับการตรวจประเมินในพื้นที่จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกของ สปน. ผ่านระบบ Zoom ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ๒ ชั้น ๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการประเมินรอบคัดกรองเอกสารใบสมัคร เพื่อรับการตรวจประเมินในพื้นที่จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกของ สปน. ผ่านระบบ Zoom ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ ๒ ชั้น ๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,951,791