MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานคัดสรร "เพชรพาณิชย์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคณะทำงานคัดสรร "เพชรพาณิชย์" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวันชัย วราวิทย์) รองประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,918,019