MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,917,981