MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ และเทคนิคการเขียนเพื่อสมัครับรางวัลการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 " เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ (ห้องกระจก) ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
watermark

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ และเทคนิคการเขียนเพื่อสมัครับรางวัลการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 " เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุงวิธีการเขียนเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้กับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ หมวด 1 - หมวด 7 และเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่  24 มกราคม 2566 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ (ห้องกระจก) ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากร


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 1,951,786